ارائه سند توسعه تعاونی از سوی دولت به عنوان لایحه به مجلس
بخش اقتصادی – به گفته معاون وزیر کار، براساس دستور رئیس جمهور ظرف یک ماه آینده سند همکاری به دولت ارسال می شود.

حتما بخوانید:
آغاز زندگی رسمی حاشیه نشینان - بخش اقتصاد وب سایت تخصصی اقتصاد ایران

دیدگاهتان را بنویسید