شکست سند توسعه تعاونی ها پس از 10 سال / محقق نشدن 80 درصد اهدافشکست سند توسعه تعاونی ها پس از 10 سال / محقق نشدن 80 درصد اهداف

افزایش دادن:

بررسی های اقتصادی و آماری اولین دوره نظارت سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال 1400 نشان داد که وظایف سند اجرایی 21.06 درصد محقق شده است.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با توجه به بخش اقتصادی گفت: درصد تحقق اهداف یا اثربخشی اجرای سند توسعه تعاونی بین 15 تا 34 درصد بوده است. البته باید توجه داشت که پس از گذشت نزدیک به 10 سال از تهیه و تحویل سند توسعه تعاونی، چنین پیشرفتی غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به اینکه اجرای بی شائبه سند توسعه تعاون از سوی دستگاه های اجرایی می تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشور و دست اندرکاران همکاری برای تغییر اساسی نگاه به این امر. بخشی و پایبندی به منویات مقام معظم رهبری اجرای سیاست کلی اصل 44 در بخش تعاونی ضرورت بیشتری یافته است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از مجموع نتایج این ارزیابی مشخص می شود که هر چند هیئت حاکمه کارنامه موفقی در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند توسعه تعاونی ها از خود بر جای نگذاشته است. بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در سند محقق شده است.توسعه تعاونی ها نیز مستلزم بازنگری جدی است، لذا ضروری است کارگروهی متشکل از کلیه ذینفعان سند جهت بررسی و به روز رسانی اهداف، مقررات تعیین شود. ، سیاست ها و غیره مفاد سند و همچنین تعریف ضمانت های اجرایی و تطبیق مقررات با اهداف کلی نظام، توسعه و برنامه های سالانه کشور.
وی افزود: از سوی دیگر برای افزایش تمرکز دولت در مدیریت و نظارت، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور اداری کاهش دهد. دولت می تواند اقداماتی از قبیل توسعه و حمایت از خدمات بازرگانی تعاونی بخش تعاون و افزایش انعطاف اتحادیه های صنفی و واگذاری امور مدیریتی به برون سپاری را طبق ماده 73 قانون بخش تعاون انجام دهد.
عبداللهی تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی این پایش میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» است که بیشترین امتیاز (34.12 درصد) را به خود اختصاص داده و موید بالاترین سطح اجرا در دستیابی است. اهداف مورد نظر و همچنین دستیابی به هدف «جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون» کمترین امتیاز (90/15 درصد) را به خود اختصاص داده و حاکی از عدم دستیابی به هدف تعیین شده است.
خاطرنشان می شود: در این سند 29 دستگاه قوه مجریه یا مدیریت که وظایف و دستورات آنها مستقیماً در این سند تعریف شده و بر اساس آن شاخص های ارزیابی فعالیت آنها نیز تنظیم شده است، مکاتباتی در این زمینه با آنها انجام شده است. ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارائه گزارش عملکرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به هفت هدف اصلی که در آن سعی شده تمامی اهداف سند درج شود، خاطرنشان کرد: این اهداف شامل افزایش سهم تعاونی در تولید ملی، جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد و توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، بهبود مستمر فضای کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و همچنین کاهش اختیارات دولت و واگذاری امور بخش تعاونی بر اساس اجرای اصل 44 قانون سیاست های کلی. خواهد بود
باید توجه داشت؛ قریب به ده سال از تصویب و ابلاغ سند توسعه صنعت تعاون کشور توسط هیات محترم وزیران می گذرد و این سوال مطرح می شود که مفاد و مفاد این سند تاکنون تا چه حد اجرایی شده است و چه اندازه. او به اهداف خود رسید
لذا از آنجایی که طبق بند (د) ماده 91 همین قانون، اتاق‌ها موظفند بر اجرای سیاست کلی اصل 44 نظارت و گزارش‌های لازم را به مراجع کشور ارائه کنند، اتاق تعاون ایران تصمیم گرفته است: به وظیفه خود عمل کند که ابتدا اجرای ماده 9 قانون را ارزیابی کرده و گزارش فنی اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان سند عالی در این حوزه ارائه کند.
اولین گزارش پایش سند توسعه همکاری ها از منظر بخش تعاونی سعی بر آن داشت تا با روشی نوین که مبتنی بر آن است، چگونگی اجرای مفاد و میزان دستیابی به اهداف سند مشخص شود. در خصوص تعریف شاخص های عملکرد در حوزه اهداف هفت گانه مندرج در سند و ارزیابی کمی این شاخص ها که باید با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی ذیربط از یک سو و با استناد به کارشناسان همکاری کشور و انجام نظرسنجی.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
فصل جدیدی از تعامل بین دو کشور ایران و تاجیکستان آغاز می شود

دیدگاهتان را بنویسید